Niniejszy Regulamin określa zasady oraz sposoby dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.namaszyny.pl.
Sprzedającym jest firma ProArt Mirecki Kamil dostępna pod adresem: Janików ul. Ogrodowa 54, 26-400 Przysucha, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych wpisana pod numerem NIP: 6010086928, Regon: 361821697, zwana także zamiennie "Usługodawcą".
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
- pod numerem telefonu: 733 023 603 (w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku), koszt połączenia według stawek operatora,
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@namaszyny.pl (całodobowo).

§ 1 Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z przepisami prawa dokonuje Zamówienia w Sklepie namaszyny.pl.
3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca (Sprzedający) - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Oznacza ProArt Mirecki Kamil.
5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.namaszyny.pl.
6. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, której może dotyczyć Umowa Sprzedaży.
7. Hasło - ciąg znaków (liter, liczb i innych) wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, mających za zadanie zabezpieczyć Konto Klienta w Sklepie Internetowym.
8. Login - indywidualne dla każdego klienta oznaczenie, które zostało przez niego ustalone i składa się z ciągu znaków (liter, liczb i innych), wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login stanowi właściwy adres poczty elektronicznej Klienta.
9. Konto Klienta - panel indywidualny każdego Klienta uruchamiany dla niego przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
10. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
11. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.namaszyny.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
12. Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
13. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilny, zawarta między Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
15. Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Usługodawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
16. Dostawca - podmiot z którym współpracuje Usługodawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów. Dostawcą, który pośredniczy między firmą ProArt Mirecki Kamil  , a Klientem, jest Poczta Polska.

17. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.
18. System teleinformacyjny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
19. Trwały nośnik - narzędzie lub materiał za pomocą którego Klient lub Sprzedawca przechowuje informacje kierowane bezpośrednio do niego, w sposób umożliwiający w przyszłości dostęp do informacji przez okres odpowiedni dla celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych danych (informacji) w niezmienionej postaci.
20. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
21. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
22. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
23. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
A. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
B. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;
C. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
D. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
E. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
F. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
24. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§ 2 Zasady ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego namaszyny.pl

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.namaszyny.pl.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym namaszyny.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy namaszyny.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie namaszyny.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, jak i fizycznych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. W ramach wymagań technicznych, którymi posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz urządzenie połączone z siecią Internet.
6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, tj. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobro osobiste i inne prawa osób trzecich.
7. Usługodawca w czasie korzystania przez Klienta ze Strony Internetowej Sklepu, stosuje mechanizm plików "cookies", które zapisywane są przez serwer Sprzedającego na urządzeniu końcowym Klienta. Mechanizm ten nie wprowadza zmian, ani nie niszczy urządzenia końcowego Klienta, nie wprowadza także zmian w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Mechanizm "cookies" Klient może samodzielnie wyłączyć w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie mechanizmu "cookies" może skutkować utrudnieniami w korzystaniu ze Strony Internetowej Sklepu.
8. Usługodawca dołożył wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu znajdującego się pod adresem www.namaszyny.pl było możliwe przy zastosowaniu różnych urządzeń, systemów operacyjnych, jak i przeglądarek internetowych.
9. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego namaszyny.pl, czyli: majątkowe prawa autorskie, prawa własności do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do formularzy, wzorów, logotypów zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystać z nich można tylko w sposób określony i zgodny z tym Regulaminem i za zgodą wyrażoną na piśmie przez Sprzedającego.

§ 3 Rejestracja

1. Klient chcący założyć Konto Klienta w Sklepie Internetowym znajdującym się pod adresem www.namaszyny.pl zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Celem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowy nie ma konieczności uprzedniej Rejestracji.
3. Chcąc przeprowadzić rejestrację Klient powinien wypełnić i wysłać drogą elektroniczną formularz rejestracyjny dostarczony i umieszczony na Stronie Internetowej przez Usługodawcę. W czasie rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
4. Niezwłocznie po otrzymania wypełnionego przez Klienta formularza rejestracyjnego, Sprzedawca wyślę drogą elektroniczną na adres Klienta podany przy Rejestracji, potwierdzenie rejestracji. W momencie Rejestracji zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, natomiast Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta oraz zmiany danych podanych w czasie Rejestracji, wyjątek stanowi Login, który jet niezmienny.

§ 4 Składanie zamówienia

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych namaszyny.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep Internetowy oraz drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne jeśli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
7. Po złożeniu zamówienia, wysyłane jest automatycznie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
8. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, na podany przez klienta adres poczty elektronicznej, Usługodawca przesyła informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o podjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Twardym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
10. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
11. Klient skutkiem złożenia zamówienia i zakupu Towaru w Sklepie namaszyny.pl otrzyma fakturę, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawienia i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
12. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać Login i Hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
13. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji "za pobraniem".

§ 5 Płatność

1. Na każdy sprzedany Towar wystawiamy fakturę.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto bankowe Sklepu, "za pobraniem" jeżeli taka opcja jest dodana na Stronie Internetowej Sklepu przy danym Towarze, w biurze Sprzedawcy po uprzedniej wpłacie na konto bankowe Sklepu.
3. Sprzedający każdorazowo na Stronie Internetowej Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest zobowiązany zapłacić za zamówiony Towar oraz wysokości tej wpłaty wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
4. W przypadku braku wpłaty w terminie o którym mowa w § 5 ust. 3 Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

1. Sklep Internetowy namaszyny.pl znajdujący się pod adresami www.namaszyny.pl zobowiązany jest dostarczyć towar wolny bez wad i zgodny z Umową sprzedaży.
2. Usługodawca prowadzi sprzedaż i dostawę na terenie Rzeczypospolitej.
3. Na Stronie Internetowej Sklepu Sprzedawca umieszcza informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych na realizację i Dostawę złożonego zamówienia.
4. Towary z zamówienia są dostarczane za pośrednictwem dostawcy do Klienta na adres podany przez niego w formularzu zamówienia.
5. W dniu wysłania zamówienia przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja z potwierdzeniem nadania przesyłki.
6. Po doręczeniu przez Dostawcę Towaru Klient powinien w obecności pracownika Dostawcy sprawdzić przesyłkę, a w przypadku uszkodzeń zażądać sporządzenia protokołu szkody.
7. Klient po dokonaniu przedpłaty na konto bankowe Sprzedającego i wyrażeniu takiej chęci może odebrać Towar w biurze Sprzedającego po uprzednim ustaleniu z Usługodawcą terminu tego odbioru.
8. Sprzedawca dołącza do zakupionego Towaru fakturę.
9. W przypadku nie zastania Klienta pod podanym w formularzu adresem odbioru Dostawca pozostawi awizo. Jeśli nastąpi zwrot do Sprzedawcy ten podejmie próbę kontaktu za pomocą poczty elektronicznej, bądź telefonicznego z Klientem.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, listownie na adres: ProArt Mirecki Kamil, 26-400 Przysucha, Janików ul. Ogrodowa 54, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@namaszyny.pl.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
3. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta ta przestaje wiązać.
4. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia odstąpienia od Umowy sprzedaży od Klienta ma obowiązek zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności łącznie z kosztem Dostawy. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.
5. W momencie, gdy Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób Dostawy oferowany przez Usługodawcę wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.
6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
8. Odpowiedzialność z tytułu zmniejszenia wartości Towaru będącą następstwem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru ponosi Klient.
9. Zwrot płatności zostaje dokonany przez Usługodawcę w sposób w jaki został użyty podczas zapłaty przez Klienta chyba, że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu nie niosący za sobą dla niego żadnych kosztów.

§ 8 Rękojmia

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
2. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili wydania rzeczy Konsumentowi.
3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
4. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego rozwiązania żądać
a. wymiany rzeczy na wolną od wad
b. usunięcia wady
Chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
5. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
b. żądać usunięcia wady
6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
9. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 9.
12. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
13. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny
b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy
c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad
d. żądania usunięcia wady
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi
15. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
16. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu Rękojmi, termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
17. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§ 9 Reklamacja

1. Reklamację należy składać na adres Usługodawcy: ProArt Mirecki Kamil 26-400 Przysucha, Janików ul. Ogrodowa 54  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@namaszyny.pl.
2. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§ 10 Gwarancja

1. Towary sprzedawane w Internetowym Sklepie znajdującym się pod adresami www.namaszyny.pl mogą być objęte gwarancją udzielaną przez producenta, importera lub sprzedawcy.
2. W przypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i czasu gwarancji jest każdorazowo podana na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 11 Zgłoszenie naruszenia prawa

1. Jeśli Klient lub inna osoba uzna, iż treści publikowane na Stronie Internetowej Sklepu naruszają jego prawa, dobra obyczajowe, dobra osobiste, moralność, przekonania, uczucia, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmie niezwłocznie działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 12 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami, Rejestracją oraz innymi okolicznościami określonymi w Regulaminie jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich edycji. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzonych danych:
A. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku "Złóż zamówienie" Klienci posiadający Konto w Sklepie Internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
B. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres: biuro@namaszyny.pl.
C. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedającego drugiej stronie treści zawieranej umowy:
A. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
B. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
C. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalana i zabezpieczana w systemie teleinformatycznym Sprzedającego oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 13 Zmiana regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 14 Postanowienia końcowe.

1. Usługodawca ponosi ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1864 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zm.).


Regulamin obowiązuje od dnia 31.08.2015..